Vyberte jazyk

O nás

Společnost TRIDAS patří mezi přední výrobce dřevěných přepravních obalů a nasávané kartonáže v České Republice. Poskytujeme komplexní řešení v oblasti dřevovýroby od projektu až po samotnou realizaci. Odolnost jednotlivých obalů je vždy pečlivě vypočtena a v průběhu výroby několikrát kontrolována. Veškeré návrhy zpracováváme digitálně (ve 2D nebo 3D).

V současné době disponujeme plně automatickou výrobní linkou na paletové ohrádky s kapacitou 600.000 ks/rok, automatickým nářezovým centrem, CNC obráběním a dalšími technologiemi.

Možnost výroby atypických rozměrů, rychlost sériové výroby a rozsáhlé sklady poskytují našim zákazníkům kvalitní a flexibilní služby.
Na celý výrobní proces dohlíží oddělení jakosti a řízení kvality dle certifikace ISO.

Certifikace

ČSN EN ISO 9 001:2015

SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY

Uvědomujeme si, že klíčový význam pro udržení a růst tržního podílu spočívá v dodržování zavedených postupů výroby a kontroly kvality. Pravidelnou kontrolou, analýzou postupů a zlepšováním těchto norem, dosahujeme minimálních neshod. Proto je ve společnosti TRIDAS zaveden a certifikován systém managementu kvality podle této normy.

ČSN EN ISO 14001:2015

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Bereme na zřetel, že světové přírodní zdroje jsou omezené a křehké. Proto společnost TRIDAS, s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za všeobecnou zásadu, která je v souladu s cíli společnosti. Při výrobě našich produktů se snažíme minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a máme zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle normy.

ČSN ISO 45001:2018

SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vedení společnosti Tridas, s.r.o. si uvědomuje význam ochrany zdraví svých zaměstnanců a důležitost dodržování zásad a požadavků BOZP a PO. Proto máme zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy.

Pro společnost TRIDAS je otázka životního prostředí naprosto zásadní. Důkazem je naše zapojení do globálního systému FSC®. Od roku 2015 je TRIDAS držitelem certifikátu FSC, který autorizuje firmu k výrobě výrobků vyhovujících normám FSC. Pro naše zákazníky tyto normy zaručují původ a právní povahu použitých surovin, zároveň však představují a podtrhují zodpovědný postoj k obnovitelným zdrojům. Výrobky certifikované společností TRIDAS tak mohou mít značku FSC.

POLITIKA SPOLEČNOSTI

 • Politika organizace plně odpovídá kontextu a strategii organizace.
 • Usilujeme o zachování získaných tržních pozic a dále o zvětšení objemu stabilních zákazníků a tržních segmentů.
 • Usilujeme o získání dlouhodobých perspektivních výrobních programů.
 • Usilujeme o každoroční růst vytíženosti výrobní kapacity.
 • Naše aktivity budeme směřovat k rozšíření činností do poskytování komplexní služby zahrnující samotný návrh výrobku, návrh a výrobu formy.
 • Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání. Klademe důraz na uspokojování potřeb zákazníků, na plnění všech legislativních požadavků, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 • Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich požadavků a vysokou úrovní komunikace.
 • Vedoucí pracovníci budou nadále vytvářet kulturu organizace tak, aby naši pracovníci plně chápali, že zaměření na potřeby zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
 • Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a jejich vzájemného působení není možné.
 • Plně si uvědomujeme, že nedílnou součástí našeho úspěchu je i neustálé zlepšování.
 • Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
 • Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými.
 • Budeme dodržovat a plnit požadavky platné legislativy a jiných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a přijímat opatření ke snížení množství odpadů a energetické náročnosti výrobních procesů a současně se budeme snažit o minimalizaci dopadů našich činností na okolní prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel v oblastech realizace výroby.